Foreningens formål

Foreningen Mødrerådgivningen M/K’s formål er:

 • At yde social, sundhedsmæssig og uddannelsesmæssig støtte samt rådgivning til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier.
 • At arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for enlige forsørgeres, gravides og børnefamiliers levevilkår.
 • At give børnene af fornævnte familier de bedst mulige opvækstbetingelser og levevilkår.

Foreningen Mødrerådgivningen M/K

Er en frivillig forening, som er baseret på frivilligt humanitært arbejde. Foreningen driver Mødrerådgivningen M/K samt genbrugsbutikken Børne Bixen med tilhørende mindre café. Svendborg Kommune og Region Syddanmark yder økonomisk støtte til Foreningen Mødrerådgivningen via en driftsaftale. Det samarbejde sætter vi stor pris på.

 

Historie

Med virkning fra den 1. oktober 2005 besluttede Mødrehjælpen at nedlægge lokalafdelingen i Svendborg. På baggrund af dette, besluttede bestyrelsen for Mødrehjælpens Lokalforening at trække sig ud af Mødrehjælpen, især med baggrund i, at Lokalforeningens målsætning var at støtte Rådgivningen og derigennem at støtte lokalt.

Foreningen Mødrerådgivningen M/K en realitet. Bestyrelsen henvendte sig herefter til Svendborg Kommunes Socialforvaltning og ved et efterfølgende møde fik vi tilsagn om en mulig økonomisk støtte. På den stiftende generalforsamling den 21. september 2005 blev Foreningen Mødrerådgivningen M/K en realitet – en humanitær forening baseret på frivilligt arbejde.

I november 2005 blev der sammen med Svendborg Kommune søgt midler fra Sundhedsstyrelsens Satsmidler til et projekt for unge gravide og unge mødre. Vores ansøgning blev accepteret og satsmidlerne var medvirkende til, at vi kunne udvide tilbuddet til unge gravide og unge mødre.

Samarbejde med andre kommuner på Fyn. I opstarten modtog vi støtte fra de kommuner, som vi løbende har vores brugere fra. I dag har de enkelte kommuner mulighed for at købe ydelser i Mødrerådgivningen M/K

Mødrerådgivningen M/K
Foreningen driver Mødrerådgivningen M/K, som er en åben og anonym rådgivning for gravide, unge mødre og børnefamilier fra Sydfyn. I rådgivningen tilbydes der fødselsforberedelse, mødregrupper, , rådgivning, samtaleforløb samt støttesamtaler. Der er både tilknyttet forskellige fagpersoner og frivillige til Mødrerådgivningen.

Genbrugsbutikken Børne Bixen
Foreningen driver også en genbrugsbutik Børne Bixen med tilhørende mindre café. Alle medarbejdere i butikken er frivillige.

Vedtægter

Vedtægter for foreningen Mødrerådgivningen M/K

 

Foreningen er en frivillig forening, baseret på frivilligt humanitært arbejde.
Foreningens navn er: Mødrerådgivningen M/K
Foreningens hjemsted er i Svendborg Kommune

1. Foreningens formål er

 • At yde social sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte og rådgivning til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier for derigennem at sikre deres børn bedre vækst og levevilkår.
 • At arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for enlige forsørgere, gravides og børnefamiliers levevilkår.
 • At drive foreningens genbrugsbutik.

2. Medlemmer

Som medlem af foreningen kan optages enhver person, der er fyldt 18 år og som har betalt kontingent til foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål. Desuden kan der optages medlemmer, som er brugere af Mødrerådgivningens tilbud, uafhængig af alder.
Medlemskabet vedvarer indtil det af medlemmet bringes til ophør ved udmeldelse eller ved død, eller indtil foreningen bringer medlemskabet til ophør, som følge af medlemmets misligholdelse, herunder ved manglende betaling af kontingent.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

3. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles ved offentlig annoncering senest 2 uger før. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 • Eventuelle forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelse og bestyrelses-supleant
 • Valg af ekstern revisor
 • Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal ved navns underskrift tilstiles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra mindst halvdelen af foreningens medlemmer, senest 4 uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end eet medlem. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

4. Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen kan findes ved lodtrækning. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Bestyrelsen disponerer over foreningens midler. Bestyrelsen har et arbejdsgiveransvar i forhold til den ansatte leder samt eventuelle yderligere medarbejdere. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

5. Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

6. Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af ekstern revisor.

7. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor på generalforsamlingen. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.
Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan

vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.  Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning. Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 21. september 2005.

Organisation

Generalforsamlingen er Foreningen Mødrerådgivningen m/k`s øverste myndighed. På den årlige generalforsamling i januar måned er der valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Foreningen Mødrerådgivningen M/K vælges på den årlige generalforsamling i slutningen af januar måned. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og består af 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen har ud over det overordnede ansvar for Foreningen Mødrerådgivningen M/K (i henhold til vedtægterne) også arbejdsgiver-ansvaret for den daglige leder samt det øvrige lønnede personale i Mødrerådgivningen M/K.

Foreningens bestyrelse:
Formand: Liv Dyrhauge-Klargaard
Næstformand: Bitten Granhøj
Sekretær: Pernille Haugaard
Kasserer: Birte Simonsen
Medlem: Anne Foder
Medlem: Pia Espe
Medlem: Kirsten Birk Lauridsen
Suppleant: Karen Hjorth Biilmann

Daglig leder af Mødrerådgivningen M/K

Den daglige leder er ansvarlig for den daglige drift og har også ledelsesansvaret for Mødrerådgivningens frivillige samt det lønnede personale.

Persondatapolitik

Fortrolighedspolitik

Mødrerådgivningen M/K bestræber sig på at sikre, at vores samarbejde med vores brugere, frivillige, medarbejdere, medlemmer, bidragsydere, kunder, leverandører, samarbejdspartnere og forretningsforbindelser i øvrigt foregår på en hæderlig måde. Dette gælder også for vores behandling af de personoplysninger om nævnte grupper, som vi er i besiddelse af eller indhenter. Vi bestræber os på at beskytte de personoplysninger, vi er i besiddelse af og træffer visse forholdsregler for at sikre, at disse oplysninger er sikre.

Denne fortrolighedspolitik beskriver i det nedenstående, hvordan Mødrerådgivningen M/K bruger og beskytter de informationer, som du giver os, og hvad du kan forvente, når Mødrerådgivningen M/K indsamler personlige informationer om dig.

Mødrerådgivningen M/K behandler data i overensstemmelse med Persondataforordningen 2016/679 af 27. april 2016 samt databeskyttelsesloven vedtaget af Folketinget den 17. maj 2018. Vi gør desuden alle bestræbelser for, at dit privatliv er beskyttet online.

Viindhenter kun nødvendige persondata for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse – det gælder f.eks. ved samtykke- og tavshedserklæringer samt ansættelseskontrakter. I nogle tilfælde er samtykke nødvendigt f.eks. når vi behandler særligt følsomme oplysninger så som indhentning af straffe- eller børneattest. I så tilfælde sker behandling udelukkende på baggrund af samtykke. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.

Formålet med anvendelsen af dine personoplysninger

Afhængig af din relation til Mødrerådgivningen M/K anvender vi dine personoplysninger til forskellige formål.

Vi anvender de typer oplysninger om dig og til det formål, som fremgår ved registreringen. Formålet er afgørende for, hvilke typer data om dig, der er relevant for os. Vi bruger ikke flere data end dem, som vi har brug for til formålet. Vi registrerer personoplysninger som stamdata, kontaktoplysninger på vores brugere. CPR-nummer registreres kun på medarbejdere i forbindelse med ansættelse. Det er kun de medarbejdere i Mødrerådgivningen M/K, der i arbejdsøjemed har behov for kendskab til dine personoplysninger, der har adgang til oplysningerne.

Besøgende på vores hjemmeside

Når du besøger www.raadgivningen.dk vil teknologisk sporing automatisk optage informationer om dit besøg. Den indsamler dog ikke personlige data.
Du kan vælge enten at acceptere cookies, eller at afvise cookies gennem indstillingerne i din internetbrowser. Bemærk, at du ikke vil kunne bruge tjenester eller aktiviteter, der kræver cookies, hvis du vælger at afvise alle cookies.
Vi sammenkobler ikke de informationer, der indsamles på denne side med personligt identificerbare oplysninger fra andre kilder.

Oplysninger om medlemmer af Foreningen Mødrerådgivningen M/K

Er du medlem af Foreningen Mødrerådgivningen M/K, anvender vi dine oplysninger til at administrere dit medlemskab og til at kunne sende dig nødvendig information.

Oplysninger om brugere

Som bruger af Mødrerådgivningen M/K registrerer vi dine kontaktoplysninger. Disse makuleres, når du ikke længere benytter dig af Mødrerådgivningens tilbud.

Oplysninger om frivillige, medarbejdere og jobansøgere

Personoplysninger på nuværende frivillige og medarbejdere opbevares for at kunne administrere ansættelsesforholdet. Oplysninger om fratrådte medarbejdere opbevares i 5 år fra fratrædelsesåret.

Er du jobansøger anvender vi dine personoplysninger til at kunne foretage en kvalificeret bedømmelse af dig, herunder evt. til indhentning af referencer. De personlige oplysninger som vi har i forbindelse med jobansøgere opbevares til stillingen er besat eller efter aftale.

Oplysninger om leverandører, samarbejdspartnere og forretningsforbindelser

Mødrerådgivningen anvender personoplysninger på samarbejdspartnere og forretningsforbindelser mhp. håndtering af administrationen af vores relation, herunder f.eks. overføre betalinger m.m.

Videregivelse, korrektion og sletning af dine personoplysninger

Hvis Mødrerådgivningen M/K videregiver dine oplysninger typisk til en kommunal myndighed, vil det ske efter aftale med dig. Videregives oplysninger i henhold til forvaltningsloven uden dit samtykke, vil du blive informeret herom.
20. november 2018

Medlemskab

Støt en god sag

Foreningen Mødrerådgivningen M/K er en medlemsforening, hvor alle over 18 år kan blive medlem. Ved at melde dig ind i Foreningen, støtter du en god sag og hjælper Foreningen med at kunne yde en social, sundheds- og uddannelsesmæssig støtte samt rådgivning til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier i Svendborg.

FAQ

Hvor meget koster et medlemskab?

Det koster 100,- kr. årligt at være medlem.

 

Hvad går mit bidrag til?

Dit bidrag går ubeskåret til Mødrerådgivningen M/K og de tilbud der udbydes.

 

Hvordan melder jeg mig ind?

Du kan kontakte Mødrerådgivningen M/K, og få udleveret pjece samt girokort. Du kan også indsætte pengene på gironr. 84756806. Benytter du dig af netbank skal du benytte kortart +73. Husk at påføre dit navn og adresse. Du er også velkommen til at betale via mobilepay på  243540.

Frivillige

Foreningen Mødrerådgivningen er en frivillig forening, som er baseret på frivilligt humanitært arbejde. Det betyder, at alle ansatte i genbrugsbutikken BØRNE BIXEN er frivillige.

Alle yder et utrolig stort og værdifuldt arbejde – et arbejde, som er meget svært at være foruden i en forening som vores.

 

Hvad indebærer det at være frivillig?

Som frivillig i BØRNE BIXEN kan der være følgende arbejdsopgaver: Tage imod ting og tøj, salg i butikken og kasseopgørelse.

Snak, omsorg samt kaffebrygning og servering i cafeen. Holde caféen ajour, rengøring og oprydning samt sørge for, at butikken altid er indbydende.

Henvisning til Mødrerådgivningen og de tilbud, der findes her.

 

Ønsker du at være frivillig i BØRNE BIXEN: 

Vi mangler jævnligt frivillige og du er velkommen til at henvende dig personligt i BØRNE BIXEN, Korsgade 2 B i butikkens åbningstid eller kontakt os telefonisk i åbningstiden på tlf. 3011 8763.